Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiu

RODO - ochrona danych osobowych

1. Ochrona Danych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Osiu

Prawdopodobnie otrzymywaliście Państwo wiele wiadomości e-mail od firm i instytucji informujących o aktualizacjach polityk prywatności i zmianach UE dotyczących ochrony danych. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiu również aktualizuje politykę prywatności: Zapewnia bardziej przejrzyste i szczegółowe informacje na temat zbiorowych praw i obowiązków w odniesieniu do prywatności i danych osobowych. Ułatwia Państwu kontrolę nad informacjami, które Państwo przekazują .  Poniżej prezentuje się więcej szczegółów na temat środków, które zostały wprowadzone, aby Państwa dane osobowe były bezpieczne. Zaktualizowana Polityka Prywatności automatycznie wchodzi w życie dla wszystkich użytkowników w dniu 25 maja 2018 roku. W związku z tym dalsze korzystanie z naszych usług od tej daty będzie podlegać temu obowiązkowi.

 

2. Odpowiedzialność za przetwarzanie danych

Administratorem Państwa danych jest

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiu, ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie.

 

3. Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IOD) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Osiu jest

Anna Malinowska

Można się z nią kontaktować codziennie telefonicznie w godzinach od 7:30 do 15:30 ( nr tel. 52-32-097-32) za pomocą poczty elektronicznej w dowolnym terminie: IOD@gopsosie.pl oraz pisemnie kierując dokumenty na adres firmy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiu ul. Dworcowa 6 86-150 Osie

 

4. Rodzaj gromadzonych danych osobowych

Zbieramy określone dane osobowe dotyczące: klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, kandydatów do pracy, pracowników, świadczenia usług socjalnych, kontrahentów (fakturo biorców)/zleceniobiorców,monitoringu,promocji. Najczęściej spotykane typy informacji, które są zbierane, obejmują: imiona i nazwiska, adresy zamieszkania, nazwy firm, adresy e-mail, adresy IP, inne dane kontaktowe, odpowiedzi ankietowe, zdjęcia, informacje o płatnościach, dane transakcyjne, informacje podatkowe, obsługa zapytań. Będziemy również zbierane dane osobowe z wniosków o pracę (takich jak, twoje CV, sam formularz wniosku, list motywacyjny i notatki z rozmowy kwalifikacyjnej). Poniżej prezentuje się klauzule informacyjne dla poszczególnych kategorii.

 

5. Zasady aktualizacji zasad Ochrony Danych Osobowych

Czasami konieczna będzie zmiana zasad Ochrony Danych Osobowych, aby mieć pewność, że są one zgodne z najnowszymi wymogami prawnymi i wszelkimi zmianami  zarządzania prywatnością. Gdy zasady z w/w powodów zostaną zmienione, wówczas umieścimy stosowny zapis na stronie www i innych dokumentach. Kopia najnowszej wersji tych zasad będzie zawsze dostępna na tej stronie internetowej.

 

6. Klauzule informacyjne

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 informujemy, że Administratorem przetwarzającym Państwa dane osobowe jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiu z siedzibą w Osiu przy ul. Lipowej 2. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować z wykorzystaniem poczty elektronicznej pisząc maila na adres: pomoc@gopsosie.pl bądź telefonicznie (nr telefonu 52 32 097 32). Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu obecnej rekrutacji i przyszłych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) przytoczonego wcześniej rozporządzenia oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres obecnej i przyszłych rekrutacji. Posiadają Państwo prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie dobrowolne. Odmowa podania danych obligatoryjnych spowoduje nie objęcie Państwa procesem rekrutacji. Przetwarzanie podanych przez Państwa danych osobowych będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w Regulaminie Rekrutacji. Konsekwencją zautomatyzowanego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami do pracy.

Klauzula informacyjna dla pracowników

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 informujemy, że Administratorem przetwarzającym Państwa dane osobowe jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiu z siedzibą w Osiu przy ul. Dworcowej 6, 86-150 Osie. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować z wykorzystaniem poczty elektronicznej pisząc maila na adres: pomoc@gopsosie.pl lub telefonicznie (nr telefonu 52 32 097 32). Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z zatrudnianiem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) przytoczonego wcześniej rozporządzenia oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. Odbiorcą Państwa danych osobowych są podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i podmioty przetwarzające realizujące usługi na rzecz Administratora, a także podmioty dla których usługi realizuje Administrator, tylko w zakresie związanym z realizacją tych usług . Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 50 lat. Posiadają Państwo prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa. Odmowa podania danych może skutkować brakiem możliwości wypełnienia obowiązków prawnych pracodawcy w stosunku do pracownika. Przetwarzanie nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Klauzula informacyjna dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 i art. 14 ust. 1 i 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), że Administratorem przetwarzającym Państwa dane osobowe jest Gminny Ośrodek Pomocny Społecznej w Osiu z siedzibą przy ul. Dworcowej 6, 86-150 Osie. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować z wykorzystaniem poczty elektronicznej pisząc maila na adres: pomoc@gopsosie.pl lub telefonicznie (nr telefonu 52 32 097 32). Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu dopełnienia obowiązków określonych w przepisach prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.). Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 t.j.z pozn. zm.). Posiadają Państwo prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do skorzystania z usług Ośrodka Pomocy Społecznej. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe rozpatrzenia w.w wniosku. Przetwarzanie nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Klauzula informacyjna dla kontrahentów (fakturo biorców) / zleceniobiorców

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (zwanego dalej RODO) informujemy, że Administratorem przetwarzającym Państwa dane osobowe jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiu z siedzibą w Osiu przy ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować z wykorzystaniem poczty elektronicznej pisząc maila na adres: pomoc@gopsosie.pl bądź telefonicznie (nr telefonu 52 32 097 32). Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) przytoczonego wcześniej rozporządzenia, w zakresie wynikającym z przepisów skarbowo-finansowych. Odbiorcą Pani(a) danych osobowych są podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i podmioty przetwarzające realizujące usługi na rzecz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiu. Państwa dane osobowe będą przechowywane w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora. Posiadają Państwo prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie narusza przepisy RODO. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy lub jej rozwiązaniem. Przetwarzanie podanych przez Państwa danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Klauzula informacyjna dla promocji

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (zwanego dalej RODO) informujemy, że Administratorem przetwarzającym Państwa dane osobowe jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiu z siedzibą w Osiu przy ul. Dworcowej 6, 86-150 Osie. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować z wykorzystaniem poczty elektronicznej pisząc maila na adres: pomoc@gopsosie.pl bądź telefonicznie (nr telefonu 52 32 097 32). Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach promocyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Pani(a) dane osobowe będą przechowywane do momentu odwołania zgody na przetwarzanie. Posiadają Państwo prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie narusza przepisy RODO. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Nie podanie danych będzie skutkować brakiem możliwości otrzymywania ofert marketingowych. Przetwarzanie nagrań nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w Regulaminie Działań Promocyjnych a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej.

Godziny otwarcia:

Poniedziałek - Piątek 715- 1515

 

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Grudzień 2019
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Biuletyn Informacji Publicznej